فولاد killed به چه معنی است؟ در زمانیکه فولاد تولید می شود در پاتیل ذوب بدلیل وجود دمای بالا و حالت مذاب فو...

    GOOD WELD : در یک جوش خوب یک مذاب کامل به صورت 360 درجه در دور پیچ وجود دارد که این حلقه جوش از ارتفاع م...

پیچ جوش   مزایا: از این فرایند جهت اتصال جوشی پیچ، پین و زائده های فلزی به ورق استفاده می شود. در بسیار...

  در تولید گل میخ های ساختمانی اصولا به استانداردهای بین المللی زیر رجوع می شود:  ISO 13918 : Welding – Studs &...

ابعاد تکیه گاه ورق   مینیمم تــکیه گاه مجاز موقعیت انتهاِیی ورق مینیمم تــکیه گاه مجاز موقعیت لبه ها...