سیستم‌های جوش پیچ به بدنه

 

تجهیزات تخلیه خازنی                                                      تجهیزات قوس الکتریکی