جزئیات اجرای سقف عرشه فولادی

ابعاد تکیه گاه ورق

 

مینیمم تــکیه گاه مجاز
موقعیت انتهاِیی ورق

مینیمم تــکیه گاه مجاز
موقعیت لبه های ورق

مینیمم تــکیه گاه مجاز
موقعیت لبه های ورق

 

جزییات اجرایی لبه سقف

 

لبـــه کار با کنسول
بوسیله ورق عرشه

– عرشه عمود بر تیر انتهایی

لبـــه کار با کنسول
بوسیله فلاشـــینگ

– عرشه عمود بر تیر انتهایی

لبـــه کار با کنسول
بوسیله فلاشـــینگ

– عرشه موازی با تیر انتهایی

 

لبه کار بدون کنسول

– عرشـــه عمود بر تیر انتهایی
– انتهای عرشـــه با فلاشــینگ
بسته می شود.

لبه کار بدون کنسول

– عرشـــه عمود بر تیر انتهایی
– انتهای عرشه به روش پاکتی
بسته می شود.

لبه کار بدون کنسول

– عرشـــه موازی با تیر انتهایی

 

جدول ماکزیمم طول
مجاز کنسول برای
ورق عرشه
و فلاشینگ

سازه تقویت کننده
برای لبــــه کار
با کنسول زیاد

– عرشه موازی تیر انتهایی
– فلاشـــینگ به تنهایی بار
کنسول را تحمل نمی کند.

سازه تقویت کننده
برای لبــــه کار
با کنسول زیاد

– عرشه موازی تیر انتهایی
– فلاشـــینگ به تنهایی بار
کنسول را تحمل نمی کند.
– در صورت امکان عرشه تا
لبه فلاشینگ اجرا می شود.

مینیم تکیه گاه مجاز
در حالت موازی

سازه تقویت کننده
برای لبــــه کار
با کنسول زیاد

– عرشه موازی تیر انتهایی
– فلاشـــینگ به تنهایی بار
کنسول را تحمل نمی کند.

سازه تقویت کننده
برای لبــــه کار
با کنسول زیاد

– عرشه موازی تیر انتهایی
– فلاشـــینگ به تنهایی بار
کنسول را تحمل نمی کند.
– در صورت امکان عرشه تا
لبه فلاشینگ اجرا می شود.

نصب فلاشینگ

فلاشینگ ها باید بوسیله پرچ های فولادی به تیر نشینمن¬گاه متصل شده و توسط تسمه های تثبیت
با فواصل 60cm به ورق عرشه تثبیت گردد.
تسمه تثبیت بوسیله پیچ سرمته به فلاشینگ و ورق عرشه متصل میشود.


ورق عرشه

 

 

موقعیت لبه فلاشینگ با توجه به موارد
زیر تعیین میشود:
ابعاد ستون و تیر متصل به آن
نوع لبه کار (دورتادور، چاله آسانسور، …)
نظر کارفرما

رعایت همراستایی لبه سقف در ترازهای مختلف

 

لبه فلاشینگ ها باید بوسیله ریسمان کشی با هم تراز گردند.
برای دورتادور کار، بزرگترین ستون، معیار تراز فلاشینگ ها می باشد.
برای بازشوهایی که در طبقات تکرار می شوند مانند چاله آسانسور و نورگیرها بایستی
با استفاده از شاقول، لبه های فلاشــینگ در طبقات را همتراز اجرا نمود.


جزییات بازشوها

 


جزییات اتصال پیچ و مهره

 

جزییات قطع بتن

 

اتصال سقف به دیوار

اتصال سقف به دیوار برشی یا حایل

درصورت همزمان نبودن بتن ریزی سقف و دیوار ،
بایستی در یک سوم انتهایی دهانه مجـــاور دیوار
قطع بتن انجام شود.

اتصال سقف به دیوار برشی یا حایل در حالت موازی

درصورت همزمان نبودن بتن ریزی سقف و دیوار ،
بایستی در یک سوم انتهایی دهانه مجـــاور دیوار
قطع بتن انجام شود.

نیاز به جوشکاری سازه تقویتی ( نبشی 5) جهت نگهداری لبه مجاور ورق عرشه

 

 

 

اتصال عرشه ها در لبه طولی

ورق های عرشـــــه بین تیــرهای
مجاور، بایستی توسط پیچ سرمته
درفواصل تعیین شده به یکدیگر
متصل گردند.

 

 

موقعیت صحیح پرچ های فولادی

تثبیت بوسیله پرچ فولادی باید بلافاصله پس از قرارگیری در موقعیت صحیح، به ترتیب زیر انجام شود:
در اولین گام ورق روی تیرهای میانی(فرعی)
در آخرین گام ورق روی تیرهای میانی(فرعی)
در همه گام های ورق روی تیرهای انتهایی در دو سر ورق(تیرهای اصلی)

موقعیت صحیح تثبیت بوسیله پرچ فولادی با پیش بینی موقعیت گل میخ تعیین می شود.
بدین معنا که پرچ فولادی مانع قرارگیری گل میخ در موقعیت صحیح خود نگردد.

 

 

جزییات مجموعه سقف