جوشکاری دو گل میخ بر روی هم

همانطور که می دانید گل میخ یا برشگیر جهت انتقال نیروی برشی و ایجاد سازه یا عضو مرکب در صنعت استفاده می شود.

روش تولید گل میخ بر اساس استاندارد  ISO 13918  یا ISIRI 11969 فورج سرد می باشد که در بخش گل میخ ساختمانی در محصولات به تفصیل به آن پرداخته ایم .
در بعضی موارد به دلایل مختلفی نظیر موجود نبودن یک گل میخ با طول بلند و یا مقرون به صرفه نبودن خرید قطعه با طول بلند برای تعداد محدود لازم می شود دو عدد گل میخ با طول کوتاه تر بر روی هم جوشکاری شوند که طول مورد نیاز جهت انتقال نیروی برشی را فراهم آورند .
جزئیات روش جوشکاری در تاییده فنی  ETA 11/0120  شرح داده شده است. برای انجام این کار می بایست یک حلقه محافظ زیر کلگی گل میخ اول قرار داده شود. حلقه محافظ باید در موقعیت خود محکم قرار بگیرد تا امکان فشردگی ثابت بیشتر از 5 میلیمتر را داشته باشد.
حلقه محافظ می تواند از جنس نمد صنعتی یا رزین سلولزی تولید شود. قطر خارجی حلقه محافظ باید از قطر کلگی گل میخ بیشتر باشد و قطر داخلی باید از قطر بدنه گل میخ کمتر باشد. حلقه محافظ از تماس کلگی گل میخ پایینی با بتن و انتقال نیرو به آن جلوگیری می کند.

 

 

طول گل میخ که در محاسبات می بایست اعمال شود از رابطه زیر به دست می آید:
hef = h1 + h– k2 

  که h1 و h2 طول گل میخ اول و دوم پس از جوش کاری وk2 ضخامت کلگی گل میخ بالایی می باشد.