کاربرد سرامیک های مختلف

 

نقش سرامیک (فرول) در جوشکاری  گل میخ چیست؟

1) محافظت از حوضچه مذاب در مقابل گازهای اتمسفر و جلوگیری از ایجاد حفره در محل جوش

2) عمل کردن به صورت یک قالب در ناحیه جوشکاری گل میخ و ایجاد یک حلقه متقارن برای حوضچه مذاب

3) جلوگیری از سرد شدن سریع ناحیه جوش و ایجاد استحکام بیشتر اتصال

 

سه نوع سرامیک به عنوان ماده مصرفی برای جوشکاری گل میخ استفاده می شود:

1) سرامیک دندانه درشت DS

2) سرامیک دندانه ریز UF

3) سرامیک چهار دندانه ( پله)

سرامیک دندانه درشت یا Castle که به دلیل شباهت به مهره رخ شطرنج به این اسم شناخته می شود برای جوشکاری گل میخ بر روی سقف عرشه فولادی استفاده می شود. بر روی سقف عرشه فولادی با توجه به اینکه ورق عرشه فولادی بین گل میخ و اسکلت وجود دارد و در زمان جوش این ورق در اثر حرارت ایجاد شده به مذاب تبدیل می شود و در این فرایند مقداری گاز اضافی در نتیجه ذوب شدن روکش گالوانیزه متصاعد می گردد، سرامیک محافظ می بایست دندانه درشت باشد تا این گازها به راحتی خارج شوند و حفره در محل جوش ایجاد نکنند.

سرامیک دندانه ریز در زمانیکه جوش کاری گل میخ مستقیما بر روی ورق یا سازه فلزی انجام می گیرد بکار می رود. بدیهی است در این نوع جوشکاری دندانه سرامیک باید ریز باشد تا محافظت کافی از حوضچه مذاب صورت پذیرد.

سرامیک پله، در زمان جوشکاری گل میخ بر روی سطوح شیبدار نظیر رمپ و راه پله استفاده می‌شود. عموما با استفاده از سرامیک دندانه درشت معمول برای جوشکاری گل میخ بر روی سقف عرشه فولادی، با توجه به اینکه نیروی جاذبه به صورت متقارن به ناحیه جوشکاری وارد نمی گردد، جوش گل میخ از کیفیت مناسب برخوردار نمی باشد. برای حل این مشکل از سرامیک پله استفاده می شود که با شکل هندسی خاص امکان جوشکاری با کیفیت مناسب بر روی این سطوح را فراهم کرده است.

شکل هندسی این سرامیک به صورت نا متقارن می باشد و در زمان جوشکاری طرفی از سرامیک که دندانه ندارد و از ریزش مذاب جلوگیری می کند می بایست در قسمت پایین قرار گیرد.