Author: betawelding

پیچ جوش   مزایا: از این فرایند جهت اتصال جوشی پیچ، پین و زائده های فلزی به ورق استفاده می شود. در بسیاری از موارد این روش اقتصادی ترین روش برای اتصال اجزاء به حساب می آید. در زمان استفاده از ورقهای نازک Stud welding غالبا به عنوان...

  در تولید گل میخ های ساختمانی اصولا به استانداردهای بین المللی زیر رجوع می شود:  ISO 13918 : Welding - Studs & Ceramic Ferrules for arc Studwelding ISO 14555 : Welding - arc Studwelding of metallic materials AWS D1.1 : Structural Welding Code Steal (Section 7) نشریه 228...

ابعاد تکیه گاه ورق   مینیمم تــکیه گاه مجاز موقعیت انتهاِیی ورق مینیمم تــکیه گاه مجاز موقعیت لبه های ورق مینیمم تــکیه گاه مجاز موقعیت لبه های ورق   جزییات اجرایی لبه سقف   لبـــه کار با کنسول بوسیله ورق عرشه - عرشه عمود بر تیر انتهایی لبـــه کار با کنسول بوسیله فلاشـــینگ - عرشه عمود بر تیر انتهایی لبـــه کار با...