بلاگ

ابعاد تکیه گاه ورق   مینیمم تــکیه گاه مجاز موقعیت انتهاِیی ورق مینیمم تــکیه گاه مجاز موقعیت لبه های ورق مینیمم تــکیه گاه مجاز موقعیت لبه های ورق   جزییات اجرایی لبه سقف   لبـــه کار با کنسول بوسیله ورق عرشه - عرشه عمود بر تیر انتهایی لبـــه کار با کنسول بوسیله فلاشـــینگ - عرشه عمود بر تیر انتهایی لبـــه کار با...